ADATVÉDELMI POLITIKA

Általános rendelkezések

Az Everprove Solutions Kft. (e-mail: support@everprove.com, cégjegyzékszám: 01-09-344699, a továbbiakban: Üzemeltető) mint Adatkezelő különösen fontos célja az Üzemeltető által üzemeltetett www.everprove.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatói, a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: Létrehozó Felhasználó), továbbá a felhasználók által meghatározott szerződő felek (a továbbiakban: Címzett Felhasználó; Alkotó Felhasználó és Címzett Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felhasználók) a szolgáltatás Felhasználók általi igénybevétele során, az információs önrendelkezési jog biztosítása, amelyeket az Üzemeltető a jelen Szabályzat szerint biztosít.

A Weboldal lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy dokumentumokat hozzanak létre, és ezen dokumentumok tartalmát regisztrálják az Everprove Ledger adatbázisában. Az Everprove Ledger regisztrációt követően a Weboldal egyedi QR-kódot hoz létre a regisztrált dokumentumhoz, amely lehetővé teszi a dokumentum adatainak közvetlen letöltését a későbbiekben a főkönyvből. A dokumentum konkrét tartalma az egyedi QR-kód nélkül soha nem érhető el a nyilvános főkönyvben, mivel az adatok kriptográfiailag védett formátumban kerülnek a főkönyvbe. A Weboldal kezelése Magyarország területéről és az alkalmazandó jog alapján történik.

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait teljes mértékben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, ami hozzájárul a Felhasználók biztonságos internet-hozzáféréséhez.

Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait magánjelleggel kezeli, a legszigorúbb hatályos jogi követelményeknek - különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek - megfelelően gondoskodik azok biztonságáról, megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogi rendelkezéseknek és egyéb ajánlásoknak való megfeleléshez szükségesek.

A GDPR nem vonatkozik a személyes adatok természetes személy általi, tisztán személyes vagy háztartási tevékenység során történő, tehát szakmai vagy kereskedelmi tevékenységgel nem összefüggő kezelésére. A GDPR meghatározásai szerint főszabályként az Üzemeltető nem kezeli a személyes adatokat az adatkezelő nevében, és nem biztosítja a személyes adatok kezelésének eszközeit az ilyen személyes vagy háztartási tevékenységekhez.

A jelen Szabályzat összefoglalja azokat az elveket, amelyek meghatározzák az Üzemeltető politikáját és mindennapi gyakorlatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez a Felhasználók személyes adatai szükségesek, továbbá a jelen Szabályzatban az Üzemeltető kijelenti, hogy milyen célra és milyen módon használja fel az ilyen jellegű adatokat, és hogyan biztosítja a személyes adatok bizalmát és védelmét.

A Felhasználók kérésére az Üzemeltető kész teljes körű tájékoztatást nyújtani a feldolgozott személyes adatokról, a feldolgozás céljáról, okáról és időtartamáról, valamint az adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységeiről.

Az Üzemeltető kizárólag akkor kezeli a személyes adatokat, ha a rögzítés a Weboldal látogatottságának monetizálásához, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában fennálló jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez, ennek keretében a Felhasználókkal való kommunikációhoz, továbbá a Felhasználókkal kapcsolatos üzleti tevékenység biztosításához szükséges.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó főbb fogalommeghatározások és elvek

Fogalommeghatározások

Adatfeldolgozás: az adatokon automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, így különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, visszakeresése, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése vagy megsemmisítése, valamint a további felhasználástól való elzárása, fényképezés, hang- és videofelvétel, valamint fizikai jellemzők rögzítése azonosítási céllal (például ujj- és tenyérlenyomatok, DNS-minták és retinaképek);

Közzététel továbbítás útján: az adatok meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza az adatkezelés célját, dönt az adatkezeléssel kapcsolatban (beleértve az eszközt is), és maga hajtja végre az ilyen döntéseket, vagy adatfeldolgozót bíz meg azok végrehajtásával;

érintett: olyan természetes személy, akit meghatározott személyes adatokra való hivatkozással azonosítottak, vagy aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható.

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, különösen az érintett nevére, azonosítószámára vagy egy vagy több, az érintett fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző tényezőre való hivatkozással, valamint az ilyen információkból származó, az érintettre vonatkozó bármely hivatkozás;

Személyes adatok megsértése: személyes adatok jogellenes kezelése, különösen jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, továbbá véletlen törlés vagy sérülés.

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére;

anonimizálás: a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők hozzá egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatokat ne lehessen azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelni;

Alapelvek

Törvényesség, méltányosság és átláthatóság

Személyes adatok csak meghatározott célból, bizonyos jogok vagy kötelezettségek végrehajtása érdekében dolgozhatók fel. A személyes adatok rögzítése a jogszerűség és a tisztességesség elve alapján történik.

Személyes adatok akkor kezelhetők, ha az érintett hozzájárulását adta, vagy ha az adatkezelés törvény vagy helyi hatóság által törvényben adott felhatalmazás alapján elrendelt módon szükséges (a továbbiakban: "kötelező adatkezelés").

Célhoz kötöttség

Az adatkezelés céljának az adatkezelési műveletek minden szakaszában meg kell felelni.

Az adatok minimalizálása

A kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükségesnek kell lenniük, és alkalmasnak kell lenniük a cél elérésére.

Pontosság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy biztosítsa a kezelt adatok pontosságát (helyességét).

Tárolás korlátozása

A személyes adatok a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelhetők.

A személyes adatokat törölni kell, ha a feldolgozás jogellenes, az érintett ezt kéri, hiányosak vagy pontatlanok, és azokat nem lehet jogszerűen helyesbíteni, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem tiltja, a feldolgozás célja megszűnt, vagy a tárolás törvényes határideje lejárt, bírósági határozat vagy az illetékes hatóság utasítása szerint.

Integritás és bizalmasság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a sérülés és véletlen elvesztés ellen, és biztosítani kell, hogy a tárolt adatok ne sérülhessenek meg és ne válhassanak hozzáférhetetlenné az alkalmazott technika megváltoztatása vagy módosítása miatt.

Ha a Felhasználók személyes adatokat adnak át az Üzemeltetőnek, az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz ezen adatok biztonságának biztosítása érdekében - mind a hálózati kommunikáció (azaz az online adatfeldolgozás), mind az adattárolás és a bizalmi kezelés (azaz az offline adatfeldolgozás) során.

Elszámoltathatóság

Az érintett kérheti az adatkezelőtől i) tájékoztatását arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ii) személyes adatainak helyesbítését, és iii) személyes adatainak törlését vagy zárolását, kizárva a kötelező adatkezelést.

Az üzemeltető általános elvként kijelenti, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kér a felhasználóktól, a felhasználóknak joguk van szabadon dönteni arról, hogy a kért információkat megadják-e vagy sem, miután elolvasták és értelmezték a kért tájékoztató szöveget. Meg kell azonban jegyezni, hogy ha a Felhasználó nem adja meg a személyes adatokat, akkor a Felhasználó nem férhet hozzá a Weboldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásaihoz.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja az adatkezelés alapelveit, és igyekszik azokat minden alkalommal érvényesíteni.

Az adatfeldolgozás jogalapja

Az üzemeltető az V. fejezetben meghatározott adatokat az alábbi jogalapra hivatkozva kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása (6. cikk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére történő, szerződéskötést megelőző lépések megtétele érdekében (6. cikk. GDPR (1) bekezdés b) pontja), a Felhasználó és az Üzemeltető jogos érdeke (6. cikk. GDPR (1) bekezdés d) és f) pontja).

A Felhasználók a hozzájárulásukat elektronikus úton adják meg a Weboldal használatával, a Felhasználók általi regisztráció során a jelölőnégyzet bejelölésével.

A GDPR 7. cikk szerint. cikk (3) bekezdése és a GDPR 13. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a hozzájárulás visszavonása nem érinti az előzetes adatkezelés jogszerűségét. A felhasználók tudomásul veszik, hogy hozzájárulásuk visszavonása esetén a továbbiakban nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat, de a korábban a honlapon keresztül a közhiteles nyilvántartásba égetett dokumentumok továbbra is hozzáférhetők maradnak, időkorlátozás nélkül, a generált QR-kódon keresztül.

Az adatfeldolgozás célja

Az Üzemeltető az V. fejezetben meghatározott adatokat (i) a fenti I.1. pontban megjelölt szolgáltatások nyújtása érdekében; valamint (ii) a szolgáltatásokkal kapcsolatban az Üzemeltető részéről direkt marketing anyagok küldése céljából kezeli.

A Felhasználók a fenti célok mindegyikéhez elektronikusan elkülönítve, a Weboldalon történő regisztráció során a regisztráció során a Felhasználó által a jelölőnégyzet bejelölésével adhatják hozzájárulásukat ahhoz, hogy az Üzemeltető (i) a fenti I.1. pontban megjelölt szolgáltatásokat nyújtsa; vagy (ii) a megadott elérhetőségeken direkt marketing vagy elektronikus reklám (hírlevél, e-mail) tárgyában felvegye velük a kapcsolatot. A hozzájárulás bármikor díjmentesen, korlátozás és indoklás nélkül visszavonható, továbbá a hozzájárulás visszavonható az elektronikus hirdetésben mellékesen meghatározott módon. A hozzájárulás az Üzemeltető székhelyére postázott nyilatkozattal is visszavonható. A 7. cikk szerint. cikk (3) bekezdése és a GDPR 13. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a hozzájárulás visszavonása nem érinti az előzetes adatkezelés jogszerűségét.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy a regisztrált e-mail címmel kapcsolatos hozzájárulásuk visszavonása esetén a továbbiakban nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat, de a nyilvános blokkláncon korábban regisztrált dokumentumai továbbra is elérhetőek maradnak, időkorlátozás nélkül, a generált QR-kódon keresztül. Abban az esetben, ha a hozzájárulásukat csak a marketinganyagokkal kapcsolatban vonják vissza, a szolgáltatásokat továbbra is igénybe tudják venni.

Minden olyan esetben, amikor az Üzemeltető a megadott személyes adatokat a felvétel eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, tájékoztatja a Felhasználót és előzetes közvetlen hozzájárulását megkapja, továbbá lehetőséget biztosít a felhasználás megtiltására.

Az adatfeldolgozás tárgya

A Weboldalon dokumentumok feltöltése vagy létrehozása regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz a Felhasználó e-mail címe szükséges.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető nem vizsgálja a feltöltött / létrehozott dokumentumok tartalmát, így az Üzemeltető nem kezeli az e dokumentumokban szereplő személyes adatokat.

16 év alatti felhasználók

A 16 év alatti felhasználók személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozataikhoz szülői hozzájárulás szükséges, kivéve a szolgáltatás azon részeit, ahol a nyilatkozat célja a mindennapi életben szokásos rend és nem igényel különösebb ellenszolgáltatást.

A kiskorúak regisztrációjának érvényességéhez nem szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása.

Az üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt érzékeny adatokat, ami olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyekből kiderül a faji származás vagy nemzetiség, politikai vélemény és a politikai pártokhoz való tartozás, vallási vagy filozófiai meggyőződés, egészségi állapot, kóros szenvedélyek vagy büntetett előélet.

A Felhasználók által az Üzemeltetőnek megadott személyes és egyéb adatokat az Üzemeltető nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal vagy információkkal.

A Felhasználó néhány adatát, mint például az IP-címet az Üzemeltető a Weboldal látogatottságának és az esetleges hibák azonosítása érdekében rögzíti. Ezeket az adatokat az Üzemeltető csak a szükséges időkeretig dolgozza fel, és nem kapcsolja össze olyan adatokkal, amelyek alkalmasak a Felhasználó személyének azonosítására (anonimizálás). Az adatok kezelése külföldi szervereken is történhet.

Az adatfeldolgozás időtartama:

Az üzemeltető az V. pontban meghatározott személyes adatokat a regisztráció törlését követő 3 évig kezeli.

A felhasználó jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, és kérheti az adatkezeléssel érintett adatok törlését vagy az adatok módosítását. A 7. cikk szerint. cikk (3) bekezdése és a GDPR 13. cikk (2) bekezdés c) pontja értelmében a hozzájárulás visszavonása nem érinti az előzetes adatkezelés jogszerűségét.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy a regisztrált e-mail címükkel kapcsolatos hozzájárulásuk visszavonása esetén a továbbiakban nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat, de a korábban a weboldalon elmentett dokumentumok továbbra is elérhetők lesznek, időkorlátozás nélkül, a generált QR-kódon keresztül. Amennyiben a hozzájárulásukat csak a marketinganyagokkal kapcsolatban vonják vissza, a szolgáltatásokat továbbra is igénybe vehetik.

Az érintett jogainak gyakorlása

Amennyiben bármely Felhasználó a VII.2. pontnak megfelelően kéri az Üzemeltetőtől, hogy személyes adatait törölje az Üzemeltető adatbázisából, az Üzemeltető ezt késedelem nélkül teljesíti oly módon, hogy a Felhasználó által előzetesen bejelentett adatokat törli adatbázisából.

A törlésre/elfeledtetésre vonatkozó kérelem benyújtható elektronikus úton a Weboldalon található e-mail címen keresztül, vagy papíralapon az Üzemeltető székhelyére postázva.

Törlési kérelem (az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) esetén az Üzemeltető által kezelt adatokat a kérelem beérkezésének napjától nem lehet kezelni.

A feledésbe merülés iránti kérelem esetén az Üzemeltető törli adatbázisából a kérelem beérkezését megelőzően jogszerűen kezelt adatokkal való összes kapcsolatot, a Felhasználó profilját és az automatikus döntést.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrált e-mail címhez kapcsolódó hozzájárulás visszavonása esetén a továbbiakban nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat, de a korábban a Honlappal közhiteles nyilvántartásba égetett dokumentumai a generált QR-kódon keresztül továbbra is, időkorlátozás nélkül elérhetőek lesznek. Abban az esetben, ha a hozzájárulásukat csak a marketinganyagokkal kapcsolatban vonják vissza, a szolgáltatásokat továbbra is igénybe vehetik.

Abban az esetben, ha a kezelt adatok megváltoztak, a Felhasználó jogosult kérni azok módosítását az adatbázisban. A módosítási kérelem benyújtható elektronikus úton a Weboldalon található e-mail címen keresztül, vagy papíralapon az Üzemeltető székhelyére postázva.

A személyes adatokat törlés helyett az Üzemeltető zárolja, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha alapos okkal feltételezhető, hogy a törlés sérti a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt adatokat csak arra a célra lehet feldolgozni, amely megakadályozta a törlést. Korlátozott adatok csak a Felhasználó hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve természetes vagy jogi személy egyéb jogainak védelméhez, vagy közérdekből (az adatkezelés korlátozásához való jog) kezelhetők.

Ha az Üzemeltető megtagadja a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmének teljesítését, a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítására vonatkozó döntés alapjául szolgáló ténybeli vagy jogi indokokat. A helyesbítés, zárolás vagy törlés megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslati lehetőségekről vagy a hatóságnál történő panasz benyújtásának lehetőségeiről.

A felhasználónak joga van tiltakozni a vonatkozó adatok feldolgozása ellen:

a) ha az adatkezelésre vagy a közzétételre kizárólag az Üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítése vagy az adatkezelő, a címzett vagy egy harmadik fél jogainak és jogos érdekeinek érvényesítése céljából kerül sor, kivéve, ha az adatkezelés kötelező;

b) ha a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából használják fel vagy teszik közzé; és

c) minden egyéb, jogszabályban előírt esetben.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Üzemeltető nem jogosult további adatkezelésre, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A 6. cikk szerinti jogalapon kezelt adatok tekintetében. bekezdés (1) bekezdésének d) és f) pontjai (jogos érdek) alapján a törlés/elfelejtés iránti kérelem helyett a Felhasználó jogosult tiltakozni adatai kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül, 15 napon belül kivizsgálja a tiltakozás okát, érdemi döntést hoz, és döntéséről írásban értesíti a felhasználót.

A felhasználók jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik feldolgozásáról. A tájékoztatás iránti kérelem benyújtható elektronikus úton a Weboldalon található e-mail címen keresztül, vagy papíralapon az Üzemeltető székhelyére postázva.

A Felhasználó kérésére az Üzemeltető tájékoztatást nyújt a Felhasználóra vonatkozó adatokról, azok forrásáról, ahonnan azokat szerezték, az adatkezelés céljáról, okáról és időtartamáról, a címzettek nevéről és címéről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos minden tevékenységről.

Az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 25 napon belül, a Felhasználó kérésére írásban teljesíti a tájékoztatás iránti kérelmeket, és a kért információkat közérthető formában adja meg.

Az érintett személy tájékoztatását bármely adatkategóriára vonatkozóan ingyenesen kell megadni.

Az Üzemeltető a jogszabályban meghatározott esetekben megtagadhatja az érintett tájékoztatását. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban tájékoztatja a Felhasználót a megtagadás indokául szolgáló jogszabályi rendelkezésről. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslati lehetőségekről vagy az illetékes hatóságnál történő panasz benyújtásának lehetőségéről.

Adathordozhatóság

A 20. §-a értelmében a Felhasználó jogosult arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó megadott adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az (1) bekezdés szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelem benyújtható elektronikus úton a Weboldalon található e-mail címen keresztül, vagy papíralapon az Üzemeltető székhelyére postázva.

Amennyiben az Üzemeltető megtagadja a Felhasználók adathordozhatósági kérelmének teljesítését, az elutasítás ténybeli vagy jogi indokait az Üzemeltető a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli. Az adathordozhatósági kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslati lehetőségekről vagy a hatóságnál történő panasz benyújtásának lehetőségeiről.

A 6. cikk jogalapján kezelt adatok tekintetében. (1) bekezdés d) és f) pontja (jogos érdek) tekintetében a Felhasználó nem jogosult az adatok hordozhatóságára.

Adattárolás, feldolgozás és továbbítás

Adattárolás

Az üzemeltető a kezelt adatokat virtuális szerveren alapuló tárhelyen tárolja.

A tárhelyszolgáltató neve: AMAZON WEB SERVICES EMEA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE A tárhelyszolgáltató címe: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG A tárhelyszolgáltató e-mail címe: awsLUX-receivables-support@email.amazon.com

Adatfeldolgozás

A webhelyen nyújtott élmény javítása érdekében harmadik féltől származó technológiákat használunk. Ezek a technológiák segítenek megérteni, hogy mi az, ami jól működik, és mi az, amit javítani kell az oldalon.

Google Analytics:

Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a weboldal forgalmi adatait továbbítja a Google-nak. A Google Analytics nem azonosítja az egyes felhasználókat, és nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. A Google Analytics által biztosított jelentéseket használjuk a weboldal forgalmának és a weboldal használatának megértéséhez. Erről bővebben itt olvashat. Arról is olvashat, hogy a Google hogyan felel meg a GDPR-nak.

Hotjar:

A Hotjar segít nekünk abban, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk ezt a szolgáltatást és a felhasználói élményt. A Hotjar egy olyan technológiai szolgáltatás, amely segít nekünk jobban megérteni a felhasználóink felhasználói élményét (pl. mennyi időt töltenek melyik oldalakon, mely linkekre kattintanak, mit szeretnek és mit nem szeretnek a felhasználók stb.), és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználói visszajelzések alapján építsük és karbantartjuk szolgáltatásunkat. A Hotjar cookie-kat és más technológiákat használ, hogy adatokat gyűjtsön felhasználóink viselkedéséről és eszközeikről (különösen az eszköz IP-címéről (csak anonimizált formában rögzítve és tárolva), az eszköz képernyőméretéről, az eszköz típusáról (egyedi eszközazonosítók), a böngésző információiról, a földrajzi elhelyezkedésről (csak ország) és a weboldalunk megjelenítéséhez használt preferált nyelvről). A Hotjar ezeket az információkat egy álnevesített felhasználói profilban tárolja. Sem a Hotjar, sem mi nem használjuk ezeket az információkat az egyes felhasználók azonosítására vagy az egyes felhasználókra vonatkozó további adatokkal való összevetésére. Ha szeretne olvasni arról, hogy a Hotjar hogyan felel meg a GDPR-nak.

A felhasználói profil létrehozását, a Hotjar által a webhelyünk használatára vonatkozó adatok tárolását, valamint a Hotjar által más webhelyeken használt nyomkövető cookie-k használatát lemondhatja, ha követi ezt a lemondó linket.

Mailchimp:

A Mailchimp szolgáltatását használjuk az alkalmi e-mailes frissítések kézbesítéséhez, ha úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre. A Mailchimp cookie-k és hasonló nyomkövető technológiák segítségével gyűjt bizonyos eszköz- és használati információkat. Ezeket az információkat az e-mail kampányok teljesítményének mérésére és elemzési információk szolgáltatására használjuk. További információkért olvassa el a Mailchimp adatvédelmi szabályzatát. Az általunk küldött e-mailek mindegyike tartalmaz egy leiratkozási lehetőséget, ha nem szeretne többé promóciós üzeneteket kapni.

Adattovábbítás

Az Üzemeltető nem továbbít semmilyen adatot harmadik félnek.

Az Üzemeltető által biztosított biztosítékok

Az Üzemeltető feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Felhasználó személyes adatainak védelmét. Az Üzemeltető felelős a személyes adatok további ellenőrzésében és feldolgozásában részt vevő partnerek megfelelőségéért, ezáltal biztosítva a személyes adatok előírt védelmét.

Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi tisztviselő

Adatbiztonsági intézkedések

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető a legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Üzemeltető az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Az Üzemeltető az adatkezelési műveleteket az érintett Felhasználók magánszférájának védelme érdekében tervezi és hajtja végre. Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a műszaki és szervezési intézkedéseket, és kialakítja az eljárási szabályokat az összes adatvédelmi és adatbiztonsági szabály rendelkezéseinek érvényre juttatása érdekében.

Az interneten keresztül továbbított elektronikus üzenetek protokolloktól függetlenül (e-mail, web, ftp stb.) sebezhetőek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek csalárd tevékenységhez vagy az információk nyilvánosságra hozatalához vagy módosításához vezethetnek. Az ilyen fenyegetések kivédésére az Üzemeltető minden tőle elvárható óvintézkedést megtesz. Az Üzemeltető figyelemmel kíséri a rendszereket annak érdekében, hogy minden biztonsági veszélyt megragadjon, és bizonyítékot szolgáltasson minden biztonsági incidensről. Az internet azonban - a Felhasználók által jól ismert módon - nem tekinthető 100 százalékosan biztonságosnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elvárható maximális gondosság ellenére végrehajtott, elkerülhetetlen támadásokból eredő károkért.

Adatvédelmi tisztviselő

Üzemeltető kijelenti, hogy nem köteles adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, ezért Üzemeltető nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel.

Anonimitás, statisztikák készítése

Az Üzemeltető az adatokat statisztikai célokra csak anonimizálást követően használhatja fel. Az adatok összesített, statisztikai célú felhasználása semmilyen formában nem tartalmazhatja az érintett Felhasználó személyes adatait, vagy más azonosítható adatot.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Az Üzemeltető nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Fogyasztói panaszok

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat és felhasználói megkereséseket e-mailben fogadja erre a support@everprove.com e-mail címen.

Az Üzemeltető nem kezel személyes adatokat az üzemeltetett közösségi média platformok egyikén sem, mint Facebook oldal (https://www.facebook.com/everprove/), Twitter fiók (https://twitter.com/everprove_app), és LinkedIn profil (https://www.linkedin.com/company/everprove), a posztokban/kommentár szekcióban feltett felhasználói kérdések nem minősülnek hivatalos panasznak.

A Felhasználók a jelen Szabályzaton alapuló adatkezeléssel kapcsolatban a hongkongi illetékes adatfeldolgozó hatóságnál, illetve a lakóhelyükön is panaszt tehetnek.

Hivatalos kérelmek teljesítése

Az Üzemeltetőhöz bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, adatvédelmi biztos vagy más, jogszabályban erre feljogosított hatóság fordulhat tájékoztatás kérése, adatközlés és adatátadás, továbbá iratok átadása tárgyában.

Az Üzemeltető - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit ad ki, amennyi a megkeresés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben a fentiekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Honlapot.

Ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, forduljon kollégánkhoz.

A jelen Szabályzat a Weboldalon az alábbi dátumtól nyilvános, amely dátumtól kezdve hatályos.

Budapest, 2020. április 8.